Deiga Kwadzo Dei XII 

The Deiga, Kwadzo Dei XII, King of Peki,

known in private life as Mr. David Korku Bansa.